Trädbeskärning

Trädbeskärning

Sequoia Trädvård erbjuder alla former av professionell trädbeskärning för alla typer av träd till privatpersoner, företag, kommuner, vägföreningar och bostadsrättsföreningar. Till exempel: Uppbyggnadsbeskärning, formbeskärning, kronreduktion, kronrenovering, säkerhetsbeskärning, underhållsbeskärning, hamling, knuthamling, beskärning av fruktträd, kronstabilisering, avlastningsbeskärning och dödvedning. Vi erbjuder även friläggande beskärning för att öka framkomlighet på vägar och gångstråk samt trädbeskärningsarbeten med skylift.

Uppbyggnadsbeskärning

Denna typ av beskärning bör utföras från det att trädet är ungt för att förebygga svagheter i grenar och stam som t.ex. invuxen bark. Beskärningen bör göras vartannat år fram till att trädet är ca 15-20 år gammalt. Då kan man istället beskära med 3-5 års intervall med hjälp av en skötselplan.

Formbeskärning

Denna typ av beskärning kan man använda sig av när man på något sätt vill forma kronan. Beskärningen bör göras om varje år till vart femte år beroende på trädsort och växtkraft.

Kronreduktion

Reduktion av kronan kan utföras av utrymmesskäl men också för att skapa eller bibehålla siktlinjer. Här är det viktigt att inte ta bort för stor del av bladmassan och att inte lyfta kronan för mycket.

Kronrenovering

Träd som tidigare felaktigt beskurits med till exempel toppkapningar kan ofta återställas med hjälp av en kronrenovering. Syftet är att återställa trädets ursprungliga utseende eller att återgå till det arttypiska utseendet på trädet.

Kronglesning

Syftet med denna beskärningsmetod är oftast att få mer ljusinsläpp i kronan och göra trädet mindre känsligt för stormar. Kronan glesas ur så att vinden kan färdas friare genom den och minskar därmed risken för skador på trädet och fallande grenar. Åtgärden kan också användas vid exempelvis nyplantering och flytt av träd då den reducerade kronan minskar trädets vattenbehov.

Säkerhetsbeskärning

För att minska risken för skador på människor eller egendom kan man utföra en säkerhetsbeskärning på trädet. Man kan beskära bort eller avlasta grenar som utgör en uppenbar risk samt ta bort döda grenar i kronan som riskerar att falla ned vid kraftig vind.

Underhållsbeskärning

Denna åtgärd är främst inriktad på att under tid skapa en långsiktigt stark kronuppbyggnad. Grenar som är döda, skadade eller som växer på ett olämpligt sätt tas bort. Metoden kallas ibland även för kronrensning eller standardträdvård.

Uppstamning

Uppstamning kan göras för att stamma upp trädet till en viss fri höjd. Detta utförs i regel på träd som är i sitt etableringsstadie.

Knuthamling

Knuthamling är en typ av formträdsbeskärning som lämpar sig bäst under vintermånaderna men kan i många fall även utföras under sommaren, sensommaren och hösten. Knuthamling är en vanlig beskärningsmetod för t.ex lindar, oxlar och plataner.

Vi bryr oss om dina träd!

Vårt team tillhandahåller professionella trädvårdstjänster och växthanteringsprogram så att ditt landskap ser vackert ut.

Vi bryr oss om dina träd!

Vårt team tillhandahåller professionella trädvårdstjänster och växthanteringsprogram så att ditt landskap ser vackert ut.